fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (v.2 – 11/02/22)

Algemene voorwaarden van Craftingbrands

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Craftingbrands en een opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen en uitzonderingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden etc. van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door Craftingbrands zijn geaccepteerd.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomst

2.1 De offertes van Craftingbrands, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend. Een offerte staat gedurende 30 dagen open voor acceptatie door de opdrachtgever.

2.2 De offerte bevat een kostenopgave voor de beschreven werkzaamheden. Als de offerte specifiekere en/of afwijkende bepalingen ten opzichte van deze algemene voorwaarden bevat, dan prevaleren deze specifiekere en/of afwijkende bepalingen boven deze algemene voorwaarden.

2.3 De offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.4 De overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat de opdrachtgever de door Craftingbrands uitgebrachte offerte schriftelijk accepteert.

Artikel 3 – Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers, apparatuur en werkruimte door de opdrachtgever

3.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens, waarvan Craftingbrands aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

3.2 Dit geldt eveneens voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Craftingbrands betrokken zullen zijn.

3.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Craftingbrands staan, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Craftingbrands het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 Craftingbrands verplicht zich de opdracht overeenkomstig de vooraf tussen partijen overeengekomen eisen uit te voeren. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is geen sprake. De verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk, expliciet anders overeengekomen.

4.2 Craftingbrands verricht de werkzaamheden op het tijdstip en de plaats bij offerte bepaald. Indien dit niet is overeengekomen, bepaalt Craftingbrands deze met inachtneming van de aard van de te verrichten werkzaamheden.

4.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal geschieden, kan Craftingbrands de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4 Elke door Craftingbrands aan de opdrachtgever genoemde termijn waarbinnen de opdracht zal worden uitgevoerd, geldt bij benadering. De overeenkomst kan niet door de opdrachtgever wegens overschrijding van de termijn worden beëindigd. Wanneer het voor Craftingbrands niet mogelijk blijkt de opdracht uit te voeren binnen de termijn, zullen partijen in overleg treden over de verlenging van de termijn waarvoor de overeenkomst is afgesloten. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de termijn.

4.5 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtgever of Craftingbrands geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 5 – Personeel/Derden

5.1 Craftingbrands tracht tegemoet te komen aan de wensen van de opdrachtgever met betrekking tot het inzetten van haar medewerker/derden, maar zal niet kunnen garanderen dat medewerkers beschikbaar zijn. Indien de opdrachtgever een zodanige garantie vraagt en Craftingbrands de desbetreffende medewerker/derden ter beschikking houdt ten behoeve van de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden de betreffende honoraria te voldoen, ook indien van de diensten van deze medewerker/derden geen gebruik wordt gemaakt.

5.2 Indien een bij de opdracht ingeschakelde medewerker/derde verhinderd is zijn functie te vervullen zal Craftingbrands zich (op eerste verzoek van de opdrachtgever) inspannen zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen, mits de periode van verhindering naar verwachting langer dan 3 (zegge: drie) weken zal duren. De opdrachtgever is gerechtigd Craftingbrands te verzoeken een ingezette medewerker/derde te vervangen indien de opdrachtgever op redelijke gronden van oordeel is dat deze niet voldoet. Craftingbrands beoordeelt of deze wijziging noodzakelijk is. Craftingbrands zal dan de desbetreffende medewerker/derde naar beste kunnen en vermogen vervangen.

5.3 Vervanging van een medewerker/derde op verzoek van Craftingbrands vindt plaats, indien voor Craftingbrands een gegronde reden bestaat om de medewerker/derde te vervangen en bedoelde reden aan de opdrachtgever is medegedeeld.

5.4 Iedere vervanging zal steeds in goed overleg tussen de opdrachtgever en Craftingbrands worden geregeld.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 Craftingbrands brengt haar werkzaamheden in rekening op basis van het aantal gewerkte uren en de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende tarieven tenzij expliciet anders is aangegeven in de offerte die door beide partijen is ondertekend.

6.2 Alle door Craftingbrands opgegeven tarieven zijn exclusief BTW, en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

6.3 Met betrekking tot de tarieven en de kostenramingen staat in een schriftelijke opdrachtbevestiging aangegeven welke kosten daarin zijn inbegrepen en welke bureaukosten, zoals gemaakte reis- en verblijfkosten, kopieer- en koerierskosten en toegangskosten van kennisdatabases additioneel in rekening worden gebracht.

6.4 Craftingbrands is gerechtigd de tarieven tussentijds te wijzigingen in de navolgende gevallen:

a. Indien Craftingbrands dan wel bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever functioneel anders wordt ingezet en aan deze nieuwe functie een ander tarief is verbonden;

b. Indien een opdracht een jaar heeft geduurd;

6.5 Craftingbrands houdt de bij de opdrachtgever gangbare werktijden aan en een normale werkweek omvat van 40 (zegge: veertig) uur. De tijd waarmee het normale aantal werkuren wordt overschreden wordt beschouwd als overwerk.

Artikel 7 – Facturering en betaling

7.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, vindt facturering plaats op maandelijkse basis. Facturering van de eerste termijn vindt plaats bij opdrachtverstrekking. Ingeval van een overeengekomen fixed fee vindt betaling van het volledige bedrag plaats voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

7.2 De betaling van de facturen dient op een door Craftingbrands aangegeven bank- of girorekening binnen 15 (zegge: vijftien) dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen.

7.3 Indien betaling niet tijdig geschiedt, kan Craftingbrands de uitvoering van de opdracht opschorten.

7.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.5 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 8 – Rente en kosten

8.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

8.2 Is opdrachtgever in verzuim met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% over het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 9 – Wijziging van de opdracht en meerwerk

9.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

9.2 Indien er tussentijdse wijzigingen in de opdracht ontstaan door toedoen van opdrachtgever, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, het niet tijdig ter beschikking stellen van documenten, gegevens of medewerkers, zal Craftingbrands de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing lijdt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht in onderling overleg en vervolgens schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 10 – Duur en beëindiging van de opdracht

10.1 Het gereed zijn van de opdracht wordt in overleg tussen opdrachtgever en Craftingbrands vastgesteld.

10.2 Een overeenkomst kan door een van de partijen tussentijds worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 60 (zegge: zestig) kalenderdagen.

10.3 Zowel de opdrachtgever als Craftingbrands hebben het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

– De wederpartij in staat van faillissement is verklaard of aan de wederpartij voorlopige surseance van betaling is verleend;

– De wederpartij na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld met een termijn van 8 (zegge: acht) dagen, in verzuim blijft te voldoen aan één of meer verplichtingen;

10.4 Indien de overeenkomst door één van de partijen tussentijds wordt beëindigd, behoudt Craftingbrands aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

10.5 De rechten en verplichtingen van partijen genoemd in artikel 11 (intellectueel eigendom), artikel 12 (geheimhouding) en artikel 14 (aansprakelijkheid) zullen ook na beëindiging van de opdracht tussen partijen blijven gelden.

10.6 Beëindiging door opdrachtgever kan alleen plaatsvinden nadat Craftingbrands vooraf in gebreke is gesteld en in staat is gesteld om de tekortkomingen binnen een redelijke termijn te repareren. Eventuele kosten voortvloeiende uit de te herstellen tekortkomingen komen ten laste van Craftingbrands. Bij ontbinding worden alle kosten door de opdrachtgever geaccepteerd.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

11.1 De opdrachtgever garandeert dat het gebruik van door hem verstrekte ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen geen inbreuk zal opleveren op intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Craftingbrands van aanspraken van derden ter zake.

11.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op de aan de opdracht ten grondslag liggende onderdelen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend de (content)methodieken, campagnemodellen, workshops, trainingen, standaarden, ideeën, ontwerpen danwel anderszins in de ruimste zin des woords, die Craftingbrands in het kader van de uitvoering van de opdracht gebruikt, berusten bij Craftingbrands en/of diens licentiegevers en kunnen te allen tijde worden toegepast bij andere opdrachtgevers.

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of gegevens.

12.2 Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van de gegevens ten aanzien waarvan dit door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

Artikel 13 – Klachten

13.1 Klachten tijdens de duur van een opdracht kunnen door Craftingbrands slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover zij binnen drie werkdagen na het ontstaan van de klacht (en schriftelijk) ter kennis van Craftingbrands zijn gebracht.

13.2 Klachten met betrekking tot het resultaat van een opdracht dienen binnen 30 (zegge: dertig) dagen na het voltooien van de opdracht schriftelijk bij Craftingbrands te worden ingediend.

13.3 Klachten inzake facturen dienen uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de ontvangst van de factuur ter kennis van Craftingbrands zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Craftingbrands, zal aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze tekortkoming beperkt zijn tot een vergoeding van de directe schade. Aansprakelijkheid van Craftingbrands voor indirecte schade (waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan: gevolgsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens en/of documenten en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever) is uitgesloten.

14.2 De totale aansprakelijkheid van Craftingbrands op grond van artikel 14.1 is gemaximeerd tot ten hoogste het bedrag van het honorarium dat Craftingbrands voor haar werkzaamheden in het kader van een opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling.

14.3 De opdrachtgever vrijwaart Craftingbrands van elke aanspraak door een derde wegens een fout van een bij of door de opdrachtgever ingeschakelde persoon.

14.4 De opdrachtgever is aansprakelijk indien blijkt dat de bedrijfsvereniging of de belastingdienst de opdrachtgever aanslaat voor premies en belastingen als ware hij werkgever van de door Craftingbrands ingeschakelde adviseur(s). De opdrachtgever vrijwaart Craftingbrands voor de schade, inclusief eventuele rente en boetes die zij mogelijk lijdt als gevolg van voornoemde aanspraken van de bedrijfsvereniging en de belastingdienst.

14.5 Aanspraken van opdrachtgever op grond van dit artikel dienen binnen 6 maanden na het ontstaan van de schade te zijn ingediend bij Craftingbrands, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14.6 Alle kosten betrekking hebbende op collectieve rechtenorganisaties, zoals maar niet beperkt tot BUMA/STEMRA en de SENA, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek of het vertonen van videobeelden op door Craftingbrands ontwikkelde content, website of applicatie, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Craftingbrands tegen elke mogelijke aanspraak terzake door collectieve rechtenorganisaties.

14.7 Bij verzending van nieuwsbrieven en/of mailings kan Craftingbrands de correctheid en geldigheid van (e-mail) adressen waarnaar verzonden wordt niet garanderen, tenzij Craftingbrands verantwoordelijk is voor het beheer van een database waaruit deze (e-mail) gegevens afkomstig zijn. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor aanspraken van derden en/of overtreding van toepasselijke regelgeving in geval Craftingbrands op haar verzoek nieuwsbrieven en/of mailings aan derden verzendt.

14.8 Indien Craftingbrands door opdrachtgever materiaal krijgt aangeleverd welke zij accepteert, is Craftingbrands jegens opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud, opmaak en oplage daarvan.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Craftingbrands is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

15.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien één der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 kalenderdagen – terwijl vast staat dat de overmacht situatie langer dan 60 dagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming die door tijdelijke overmacht werd verhinderd alsnog wordt nagekomen.

15.3 Indien Craftingbrands bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 16 – Gevolgen nietigheid

16.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig is dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 17– Verrekening en opschorting

17.1 Het recht op verrekening en opschorting van opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op de rechtsverhouding tussen Craftingbrands en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als juridisch aard, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 19 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

19.1 Craftingbrands is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van de inwerkingtreding.

19.2 Craftingbrands zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.